(078) 641 12 34

Privacy Policy

Privacy Policy

Privacyverklaring van UCCF

Deze verklaring geeft informatie over hoe UCCF omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de uit te voeren activiteiten worden verwerkt.

Contactgegevens
Uganda Child Care Foundation
Postus 27 
3300 AA Dordrecht
Telefoon: (078) 204 91 82
E-mail algemeen: secretariaat@uccf.nl

Contactpersoon AVG:
Corné de Keizer
Telefoon: (078) 204 91 82
E-mail: secretariaat@uccf.nl

Doeleinden en grondslag van de verwerkingen
UCCF verwerkt persoonsgegevens voor het voeren van een goede administratie van het sponsorprogramma. Dit is nodig voor de uitvoering van uw overeenkomst met UCCF. Daarnaast verstuurt UCCF periodiek nieuwsbrieven per e-mail naar de achterban.

Persoonsgegevens worden door UCCF uitsluitend verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Bron van de verwerkte gegevens
UCCF verwerkt uw persoonsgegevens alleen wanneer deze van uzelf zijn verkregen. UCCF verwerkt geen persoonsgegevens die van derden zijn verkregen.

Doorgeven van persoonsgegevens
Ontvanger van persoonsgegevens is de Oegandese partner ARM. De aan ARM verstrekte gegevens zijn enkel de naam en registratienummer van de sponsor, samen met de naam en het registratienummer van het sponsorkind, zodat de administratie op een juiste manier gevoerd kan worden. Er worden geen adresgegevens, e-mailadressen, financiële gegevens of andere informatie doorgegeven.

Doorgifte buiten de EU of een internationale organisatie
Persoonsgegevens worden binnen het sponsorprogramma doorgegeven naar Oeganda, zoals beschreven in de vorige paragraaf.

De afhandeling van de nieuwsbrieven wordt verzorgd door middel van het programma Mailchimp, wat gegevens verwerkt conform het door de EU goedgekeurde afsprakenstelsel Privacy Shield.

De bewaartermijn van de gegevens.
Persoonsgegevens worden door UCCF niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, of het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Bewaartermijnen van financiële gegevens volgen de regels zoals opgelegd door de Belastingdienst.

Rechten van u als betrokkene
U heeft u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming meerdere rechten. Wanneer u hier gebruik van wil maken, kunt u een schriftelijke aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring doen. De rechten die u heeft zijn onderstaand benoemd.

Recht op inzage 
U kunt opvragen welke gegevens UCCF over u verwerkt, met welk doel en hoe lang deze bewaard worden.

Recht op rectificatie
Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen.

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)
Wanneer u wil dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op beperking van de verwerking
Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door UCCF wil beperken, kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Wanneer u door UCCF verwerkte persoonsgegevens wil overdragen naar een andere aanbieder, kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht van bezwaar
U heeft te allen tijde het recht om vanwege uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u van dit recht gebruik wil maken, kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering
Omdat UCCF niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming en profilering doet, is het uitoefenen van dit recht niet van toepassing.

Intrekken toestemming
Wanneer UCCF persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. U kunt ons dit schriftelijk kenbaar maken.

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
UCCF stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen zoals die van de Belastingdienst. In zulke gevallen maakt UCCF een zorgvuldige afweging welke van deze zaken het zwaarst wegen en neemt op basis hiervan een beslissing over de wijze waarop met uw verzoek wordt omgegaan. U wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door UCCF
Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door UCCF, dan horen wij dit graag via de contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wij zoeken nog een sponsorouder!

Steven Kyambadde
hrak 560

Ik ben een jongen van 5 jaar. Ik woon in Kakuuto/ Rakai. Ik woon daar bij mijn ouders.Op school is mijn leukste vak tekenen. Thuis help ik met water halen . Later wil ik dokter worden. Wilt u mij daarbij helpen ?

Helpen
€30 p/m
Shadria Namulindwa
HRAK 557

Ik ben een meisje van 4 jaar. Ik woon in Kakuuto / Rakai. Ik woon daar bij mijn ouders. Thuis help ik bij het afwassen. Later wil ik verpleegster worden. Wilt u mij daarbij helpen ?

Helpen
€30 p/m
Jesca Nassazi
HKKA051

Ik ben een meisje van 13 jaar en woon in Kasaka / Rakai. Ik woon daar samen met mijn oma. Thuis help ik met het schoonhouden van het erf. Later wil ik Verpleegster worden. Wilt u mij daarbij helpen?

Helpen
€30 p/m
Sheila Najjumba
HKKA 330

Ik ben een meisje van 6 jaar. Ik woon in Kasaka / Rakai. Ik woon daar bij mijn ouders. Thuis help ik bij het schoonmaken van het huis. Later wil ik dokter worden. Wilt u mij daarbij helpen ?

Helpen
€30 p/m
Promise Nakkiriza
HKAS 218

Mijn naam is Promise Nakkiriza ik ben 7 jaar en woon in Kasaali / Rakai. Dat ligt in Oeganda. Ik woon daar samen met mijn ouders. Thuis help ik met Afwassen. Later wil ik Verpleegster worden.

Helpen
€30 p/m

Steun een project

Ik wil helpen »

Sponsor een kind

Meer informatie »

Shop voor UCCF

Shop bekijken »